اخبار کانون بازنشستگان فرهنگی بابل

براي ثبت نام کارت منزلت در سايت سازمان بازنشستگي به آدرس www.cspf.ir  به مدارک زير احتياج است

1.              شماره ملّي تمام افراد تحت تکفل و فرد بازنشسته

2.              شماره دفتر کل

3.              آدرس منزل و کدپستي

4.              سري و سريال و شماره و محل صدور شناسنامه افراد تحت تکفل

5.              عکس 4×3 رنگي زمينه روشن (اسکن شود و حاشيه هاي زائد گرفته شود)

براي ورود شماره دفتر کل و کد ملي شخص بازنشسته را وارد کرده دکمه ورود را بزنيد (اگر قبلاً اطلاعات شما وارد سايت شده باشد دکمه ويرايش نشان داده مي شود آن را بزنيد در غير اين صورت ورود را بزنيد و وارد ورود اطلاعات شويد

ثبت نام 3 مرحله دارد:

1.              اطلاعات فردي شخص بازنشسته

2.              عکس اسکن شده را قرار دادن (عکس که رويت شد به مرحله بعد برويد)

3.              اطلاعات افراد تحت تکفل (براي ثبت  اطلاعات فرد تحت تکفل ابتدا 1 نفر را ثبت کرده دکمه ثبت فرد تحت تکفل را بزنيد وقتي پايين اين کادر مشخصات مشاهده شد افراد بعدي را به همين صورت ثبت کنيد بعد از اتمام افراد تحت تکفل دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنيد اگر در اين مراحل مشخصات فردي را ثبت کرديد و مشخصاتش اشتباه بود دکمه ويرايش کنار اسم را بزنيد ، آن را ويرايش کرده ثبت کنيد و دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنيد)

*کساني که افراد تحت تکفل ندارند از همان ابتدا دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنند

سايت از شما تاييديه نهايي مي خواهد اگر اطلاعات درست بود تاييد کنيد در غير اين صورت برگرديد و اصلاح کنيد و سپس تاييديه بدهيد دوباره از شما تاييديه مي خواهد و در پايان چاپ فرم را زده برگه را پرينت بگيريد بهتر است اگر چاپگر نداريد به کافي نت مراجعه کرده آنجا ثبت نام کنيد

برگه پرينت گرفته شده را همراه با مدارک زير به کارگزيني اداره آموزش و پرورش ببريد آن را مهر زده و نزد خود نگه داشته باشيد

1-             فتو فيش حقوقي

2-             1قطعه عکس 4× 3 (همان عکس اسکن شده)

3-             فتو شناسنامه و کارت ملي شخص و افراد تحت تکفل

4-             برگه پرينت گرفته شده از سايت

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:40  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  |